Điều lệ Hội

Theo Quyết định số 9944/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng ký ngày 30 tháng 11 năm 2012

Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng