Kính gửi: Anh/Chị hội viên

Hiện nay, một số hình ảnh, thông tin về hội viên và doanh nghiệp của hội viên, sau một thời gian đã trở nên lỗi thời. Để Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tiếp tục duy trì tốt công việc quản lý, chăm sóc hội viên, Văn phòng Hội kính mong được Anh/Chị Hội viên hỗ trợ việc cập nhật lại thông tin mới nhất của Hội viên và doanh nghiệp Hội viên thông qua hình thức trực tuyến theo biễu mẫu dưới đây. Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị.

BIỂU MẪU CẬP NHẬT THÔNG TIN

I. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Thông tin được lưu để làm cơ sở dữ liệu và sử dụng trong trường hợp cần thiết.
Vui lòng nhập họ tên!
Vui lòng nhập chức vụ!
Vui lòng nhập điện thoại cá nhân!
Vui lòng nhập Facebook cá nhân!
Vui lòng nhập Email cá nhân!

II. PHẦN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông tin được dùng hỗ trợ Hội viên quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
Vui lòng nhập tên doanh nghiệp!
Vui lòng nhập địa chỉ!
Vui lòng nhập ngày tháng thành lập!
Vui lòng nhập số điện thoại cố định!
Vui lòng nhập số điện thoại di động!
Vui lòng nhập email!
Vui lòng nhập ngành nghề kinh doanh!

III. PHẦN HÌNH ẢNH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

Thông tin được lưu để làm cơ sở dữ liệu và sử dụng trong trường hợp cần thiết.
Vui lòng tải ảnh!
Vui lòng tải GPKD!
Vui lòng tải file tài liệu!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị.