THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Trần Thanh Hải

Giám đốc KCL Tập đoàn chuyển đổi số NEXTPAY
UV Ban Chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tập đoàn chuyển đổi số NEXTPAY
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Dịch vụ Thanh toán điện tử: Ví điện tử; Dịch vụ thu hộ, chi hộ; Thiết bị thanh toán; Phần mềm kinh doanh (chuyển đổi số Doanh nghiệp)…
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật