THÔNG TIN HỘI VIÊN

Anh Lê Công Thắng

Giám đốc Công ty CP Công nghệ Kim Thắng
UV Ban Chấp hành Hội
Kính mời Hội viên cung cấp thêm thông tin còn thiếu hay đã cũ gửi về Văn phòng để tiếp tục bổ sung vào các mục "Đang cập nhật". Link điền thông tin: https://dntdanang.com.vn/cap-nhat-thong-tin-ca-nhan-hoi-vien/

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Công ty CP Công nghệ Kim Thắng
127 Trường Chinh, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (CV: 144 Nguyễn Phước Nguyên)
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Dịch vụ tin học mạng, camera quan sát, máy vi tính, thiết bị tin học..
Đang cập nhật

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Đang cập nhật