Trên cơ sở đó đề xuất những vấn đề cần quan tâm đổi mới và tổ chức thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Việt Nam.