Giới thiệu Hội

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng (dưới đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các nhà doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc và tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dưng và phát triển lực lượng doanh nhân thành phố, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và đất nước nói chung.

Hội viên của hội là công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi, đang là thành viên lãnh đạo, đại diện cho doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) được thành lập và đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện xin gia nhập Hội, được xét kết nạp làm hội viên của Hội.

Chức năng của Hội.

1. Đại diện cho lực lượng doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng trong các quan hệ đối nội và đối ngoại theo quy định của pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên;

2. Hỗ trợ lực lượng doanh nhân trẻ thành phố trong phát triển nghề nghiệp, hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh, trong học tập nâng cao kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp;

3. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị cho hội viên; đoàn kết, tập hợp và phát triển lực lượng doanh nhân trẻ; phát huy vai trò và nguồn lực của giới doanh nhân trẻ thành phố;

4. Là diễn đàn cung cấp, trao đổi thông tin, ý kiến giữa các nhà doanh nhân trẻ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp khác.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội.

1. Đoàn kết, tập hợp các nhà Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác;

2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp;

3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của các nhà doanh nhân trẻ thành phố với cơ quan Nhà nước về những chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến giới doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng.

4. Bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên; góp phần chăm lo phát triển lực lượng doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng;

5. Tổ chức hướng dẫn cho hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Đà Nẵng; 6. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài theo các quy định của pháp luật, nhằm hỗ trợ hội viên tăng cường và phát triển hoạt động kinh doanh, hợp tác quốc tế.